Teste Matematica

passcode: ( numele testului : ex: test 511, 512 etc )

Clasa 5

 • Mulțimi

 1. Test de evaluare pentru definiția mulțimilor și apartenența unui element la o mulțime.
 2. Test de evaluare pentru mulțimi finite și infinite.
 3. Test de evaluare pentru relații între mulțimi, submulțimi.
 4. Test de evaluare pentru operații cu mulțimi.
 • Numere naturale

 1. Test de evaluare pentru numere naturale scrise în formă arabă și romană.
 2. Test de evaluare pentru aproximarea și rotunjirea numerelor naturale.
 3. Test de evaluare pentru adunarea numerelor naturale.
 4. Test de evaluare pentru suma lui Gauss.
 5. Test de evaluare pentru scăderea numerelor naturale.
 6. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor naturale.
 7. Test de evaluare pentru factor comun.
 8. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor naturale.
 9. Test de evaluare pentru teorema împărțirii cu rest.
 10. Test de evaluare pentru ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural.
 11. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operaţiilor (numere naturale).
 12. Test de evaluare pentru media aritmetică a două sau mai multe numere naturale.
 13. Test de evaluare pentru scrierea numerelor naturale în baza 10, 2 și 16.
 • Numere raționale 

 1. Test de evaluare pentru fracţii.
 2. Test de evaluare pentru fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare.
 3. Test de evaluare pentru reprezentarea numerelor raționale pozitive pe axa numerelor.
 4. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor.
 5. Test de evaluare pentru aflarea unei fracții dintr-un număr natural sau dintr-o fracție.
 6. Test de evaluare pentru transformarea fracţiilor ordinare cu numitorul putere a lui 10 în fracţii zecimale.
 7. Test de evaluare pentru citirea numerelor zecimale.
 8. Test de evaluare pentru transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale.
 9. Test de evaluare pentru transformarea fracţiilor ordinare în fracţii zecimale. Periodicitate.
 10. Test de evaluare pentru legătura dintre numitorul unei fracții ordinare ireductibile și numărul zecimal obținut.
 11. Test de evaluare pentru adunarea fracțiilor zecimale.
 12. Test de evaluare pentru scăderea fracțiilor zecimale.
 13. Test de evaluare pentru înmulțirea fracțiilor zecimale.
 14. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a fracțiilor zecimale.
 15. Test de evaluare pentru împărțirea fracțiilor zecimale.
 16. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu fracții zecimale.
 17. Test de evaluare pentru media aritmetică a două sau mai multe fracții zecimale finite.
 18. Test de evaluare pentru amplificarea şi simplificarea fracţiilor.
 • Divizibilitate

 1. Test de evaluare pentru divizor și multiplu.
 2. Test de evaluare pentru criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10.
 • Ecuații, inecuații și siteme de ecuații

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor naturale.
 2. Test de evaluare pentru inecuații în mulțimea numerelor naturale.
 3. Test de evaluare pentru probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor.
 4. Test de evaluare pentru ecuații cu numere zecimale.
 5. Test de evaluare pentru inecuații cu numere zecimale.
 6. Test de evaluare pentru probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor (numere zecimale).
 7. Test de evaluare pentru probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor.
 • Elemente de geometrie și unități de măsură

 1. Test de evaluare pentru punct, dreaptă, plan.
 2. Test de evaluare pentru segment, lungimea unui segment.
 3. Test de evaluare pentru unghiuri.
 4. Test de evaluare pentru poligoane.
 5. Test de evaluare pentru triunghi.
 6. Test de evaluare pentru patrulatere.
 7. Test de evaluare pentru cerc.
 8. Test de evaluare pentru construcții geometrice.
 9. Test de evaluare pentru corpuri geometrice.
 10. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru lungimi.
 11. Test de evaluare pentru perimetre.
 12. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru suprafețe.
 13. Test de evaluare pentru aria dreptunghiului.
 14. Test de evaluare pentru aria pătratului.
 15. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru volum.
 16. Test de evaluare pentru volumul cubului.
 17. Test de evaluare pentru volumul paralelipipedului dreptunghic.
 18. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru capacitate.
 19. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru masă.
 20. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru timp.
 21. Test de evaluare pentru unități monetare.

Clasa 6

 • Divizibilitate

 1. Test de evaluare pentru divizibilitatea numerelor naturale.
 2. Test de evaluare pentru numere prime între ele.
 3. Test de evaluare pentru proprietăţile divizibilităţii.
 4. Test de evaluare pentru criterii de divizibilitate.
 5. Test de evaluare pentru numere prime și numere compuse.
 6. Test de evaluare pentru descompunerea în factori primi.
 7. Test de evaluare pentru cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) şi cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c).
 • Numere raţionale

 1. Test de evaluare pentru amplificarea şi simplificarea fracţiilor.
 2. Test de evaluare pentru aducerea fracţiilor la acelaşi numitor.
 3. Test de evaluare pentru adunarea fracţíilor ordinare.
 4. Test de evaluare pentru scăderea fracţiilor ordinare.
 5. Test de evaluare pentru înmulţirea fracţiilor ordinare.
 6. Test de evaluare pentru împărţirea fracţiilor ordinare.
 7. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a fracțiilor ordinare pozitive.
 8. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor – numere raționale.
 9. Test de evaluare pentru media aritmetică și media aritmetică ponderată.
 • Rapoarte şi proporţii

 1. Test de evaluare pentru rapoarte și procente.
 2. Test de evaluare pentru mărimi direct proporționale.
 3. Test de evaluare pentru mărimi invers proporționale.
 4. Test de evaluare pentru probabilități.
 5. Test de evaluare pentru elemente de organizare a datelor.
 • Numere întregi

 1. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor întregi.
 2. Test de evaluare pentru modulul unui număr întreg.
 3. Test de evaluare pentru ordonarea numerelor întregi.
 4. Test de evaluare pentru adunarea şi scăderea numerelor întregi.
 5. Test de evaluare pentru înmulțirea şi împărțirea numerelor întregi.
 6. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a numerelor întregi.
 7. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere întregi.
 8. Test de evaluare pentru divizibilitatea numerelor întregi.
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații și probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor.
 2. Test de evaluare pentru ecuații in Z.
 3. Test de evaluare pentru inecuații in Z.
 • Puncte, drepte, plane

 1. Test de evaluare pentru folosirea instrumentelor geometrice.
 2. Test de evaluare pentru punct, dreaptă, semidreaptă, segment, plan, semiplan.
 3. Test de evaluare pentru poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă.
 4. Test de evaluare pentru poziţiile relative a două drepte.
 5. Test de evaluare pentru lungimea unui segment, segmente congruente. Mijlocul unui segment.
 • Unghiuri

 1. Test de evaluare pentru unghiuri. Unghi ascuțit, unghi drept, unghi obtuz, unghi nul, unghi alungit.
 2. Test de evaluare pentru calcule cu măsuri de unghiuri. Grad, minut, secundă.
 3. Test de evaluare pentru unghiuri adiacente și bisectoarea unui unghi.
 4. Test de evaluare pentru unghiuri unghiuri complementare, unghiuri suplementare..
 5. Test de evaluare pentru unghiuri opuse la vârf.
 6. Test de evaluare pentru unghiuri în jurul unui punct.
 • Triunghiul

 1. Test de evaluare pentru triunghi (perimetrul, semiperimetrul, suma unghiurilor unui triunghi).
 2. Test de evaluare pentru clasificarea triunghiurilor.
 3. Test de evaluare pentru construcția triunghiurilor.
 4. Test de evaluare pentru congruenţa triunghiurilor oarecare.
 5. Test de evaluare pentru metoda triunghiurilor congruente.
 6. Test de evaluare pentru drepte perpendiculare. Distanţa de la un punct la o dreaptă.
 7. Test de evaluare pentru criteriile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice.
 8. Test de evaluare pentru mediatoarea unui segment.
 9. Test de evaluare pentru simetria față de o dreaptă.
 10. Test de evaluare pentru înălțimea în triunghi, concurența înălțimilor.
 11. Test de evaluare pentru bisectoarea unui unghi, concurența bisectoarelor.
 • Paralelism

 1. Test de evaluare pentru drepte paralele, criterii de paralelism.
 2. Test de evaluare pentru drepte paralele intersectate de o secantă.
 • Proprietăţi ale triunghiurilor

 1. Test de evaluare pentru suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi.
 2. Test de evaluare pentru mediana în triunghi, concurența medianelor unui triunghi.
 3. Test de evaluare pentru proprietățile triunghiului isoscel.
 4. Test de evaluare pentru proprietăţile triunghiului echilateral.
 5. Test de evaluare pentru proprietăţile triunghiului dreptunghic.
 • Arii

 1. Test de evaluare pentru aria triunghiului.

Clasa 7

 • Numere raţionale

 1. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor raționale.
 2. Test de evaluare pentru reprezentarea numerelor raționale pe axă.
 3. Test de evaluare pentru opusul unui număr rațional.
 4. Test de evaluare pentru modulul unui număr rațional.
 5. Test de evaluare pentru ordonarea numerelor raționale.
 6. Test de evaluare pentru adunarea numerelor raționale.
 7. Test de evaluare pentru scăderea numerelor raționale.
 8. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor raționale.
 9. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor raționale.
 10. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a numerelor raționale.
 11. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere raționale.
 • Numere reale I (calcule cu radicali)

 1. Test de evaluare pentru rădăcina pătrată.
 2. Test de evaluare pentru algoritmul de extragere al rădăcinii pătrate.
 3. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor reale.
 4. Test de evaluare pentru rotunjirea și aproximarea unui număr real.
 5. Test de evaluare pentru axa numerelor reale.
 6. Test de evaluare pentru modulul unui număr real.
 7. Test de evaluare pentru adunarea numerelor reale.
 8. Test de evaluare pentru scăderea numerelor reale.
 9. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor reale.
 10. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor reale.
 11. Test de evaluare pentru puterea cu exponent întreg a unui numar real.
 12. Test de evaluare pentru scoaterea factorilor de sub radical.
 13. Test de evaluare pentru introducerea factorilor sub radical.
 14. Test de evaluare pentru raţionalizarea numitorului unei fracții.
 15. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere reale.
 16. Test de evaluare pentru media aritmetică și media geometrică.
 • Numere reale II (calcule cu numere reale reprezentate prin litere)

 1. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale reprezentate prin litere.
 2. Test de evaluare pentru înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere a numerelor reale reprezentate prin litere.
 3. Test de evaluare pentru formule de calcul prescurtat.
 4. Test de evaluare pentru descompuneri în factori.
 5. Test de evaluare pentru produsul cartezian a două mulțimi.
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor reale.
 2. Test de evaluare pentru inecuații cu coeficienți reali.
 • Patrulatere

 1. Test de evaluare pentru patrulatere convexe.
 2. Test de evaluare pentru paralelogram.
 3. Test de evaluare pentru dreptunghi.
 4. Test de evaluare pentru romb.
 5. Test de evaluare pentru pătrat.
 6. Test de evaluare pentru trapez.
 7. Test de evaluare pentru centru de simetrie și axe de simetrie pentru patrulaterele studiate.
 • Asemănarea triunghiurilor

 1. Test de evaluare pentru segmente proportionale.
 2. Test de evaluare pentru teorema paralelelor echidistante.
 3. Test de evaluare pentru Teorema lui Thales.
 4. Test de evaluare pentru reciproca Teoremei lui Thales.
 5. Test de evaluare pentru teorema paralelelor neechidistante.
 6. Test de evaluare pentru teorema bisectoarei.
 7. Test de evaluare pentru linia mijlocie in triunghi.
 8. Test de evaluare pentru linia mijlocie in trapez.
 9. Test de evaluare pentru triunghiuri asemenea.
 10. Test de evaluare pentru teorema fundamentală a asemănării.
 11. Test de evaluare pentru criterii de asemanare a triunghiurilor.
 • Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

 1. Test de evaluare pentru proiecții ortogonale pe o dreaptă.
 2. Test de evaluare pentru teorema înălțimii.
 3. Test de evaluare pentru Teorema catetei.
 4. Test de evaluare pentru Teorema lui Pitagora.
 5. Test de evaluare pentru reciproca teoremei lui Pitagora.
 6. Test de evaluare pentru noțiuni de trigonometrie.
 7. Test de evaluare pentru valorile funcțiilor trigonometrice.
 8. Test de evaluare pentru rezolvarea triunghiului dreptunghic.
 • Arii

 1. Test de evaluare pentru aria triunghiului.
 2. Test de evaluare pentru aria dreptunghiului.
 3. Test de evaluare pentru aria patratului.
 4. Test de evaluare pentru aria paralelogramului.
 5. Test de evaluare pentru aria rombului.
 6. Test de evaluare pentru aria trapezului.
 7. Test de evaluare pentru aria discului și aria sectorului de cerc.
 • Cercul

 1. Test de evaluare pentru cerc- definiție, elemente.
 2. Test de evaluare pentru unghi la centru.
 3. Test de evaluare pentru coarde şi arce in cerc.
 4. Test de evaluare pentru pozițiile relative ale unei drepte faţă de un cerc.
 5. Test de evaluare pentru unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc.
 6. Test de evaluare pentru patrulater înscris în cerc; patrulater inscriptibil.
 7. Test de evaluare pentru poziţiile relative a două cercuri
 8. Test de evaluare pentru poligoane regulate.
 9. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria triunghiului.
 10. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria pătratului.
 11. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria hexagonului.
 12. Test de evaluare pentru lungimea cercului și lungimea unui arc de cerc.

Clasa 8

 • Numere reale I (calcule cu radicali)

 1. Test de evaluare pentru intervale de numere reale.
 2. Test de evaluare pentru operații cu intervale de numere reale.
 3. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere reale.
 4. Test de evaluare pentru raționalizarea numitorului.
 5. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale.
 6. Test de evaluare pentru înmulțirea și împărțirea numerelor reale.
 7. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a rapoartelor de numere reale.
 • Numere reale II (calcule cu numere reale reprezentate prin litere)

 1. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale reprezentate prin litere.
 2. Test de evaluare pentru înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere a numerelor reale reprezentate prin litere.
 3. Test de evaluare pentru formule de calcul prescurtat.
 4. Test de evaluare pentru formula de trinom la pătrat.
 5. Test de evaluare pentru cubul sumei și al diferenței.
 6. Test de evaluare pentru descompuneri în factori.
 7. Test de evaluare pentru rapoarte de numere reprezentate prin litere.
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor reale.
 2. Test de evaluare pentru ecuaţii de gradul al doilea.
 3. Test de evaluare pentru inecuații în mulțimea numerelor reale.
 4. Test de evaluare pentru ecuații de gradul întâi cu două necunoscute.
 5. Test de evaluare pentru sisteme de ecuaţíi.
 6. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii folosind metoda grafică.
 7. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuații folosind metoda substituției.
 8. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuații folosind metoda reducerii.
 • Funcţii

 1. Test de evaluare pentru funcţii.
 2. Test de evaluare pentru mulțimea valorilor unei funcții.
 3. Test de evaluare pentru graficul unei funcții.
 4. Test de evaluare pentru graficul unei funcții liniare.
 5. Test de evaluare pentru funcții definite pe intervale.
 • Introducere în geometria în spaţiu

 1. Test de evaluare pentru introducere în geometria în spațiu.
 2. Test de evaluare pentru axiomele geometriei în spațiu.
 3. Test de evaluare pentru determinarea dreptei și a planului.
 4. Test de evaluare pentru reprezentarea dreptelor, a unghiurilor și a segmentelor în spațiu.
 5. Test de evaluare pentru reprezentarea triunghiurilor, a patrulaterelor și a cercurilor.
 • Pozițiile relative ale dreptelor și planelor

 1. Test de evaluare pentru poziții relative a două drepte în spațiu.
 2. Test de evaluare pentru relația de paralelism.
 3. Test de evaluare pentru unghiuri cu laturile respectiv paralele.
 4. Test de evaluare pentru unghiul a două drepte în spațiu.
 5. Test de evaluare pentru poziții relative ale unei drepte față de un plan.
 6. Test de evaluare pentru poziții relative a două plane.
 • Corpuri geometrice I

 1. Test de evaluare pentru tetraedru.
 2. Test de evaluare pentru piramida triunghiulară regulată.
 3. Test de evaluare pentru piramida patrulateră regulată.
 4. est de evaluare pentru prismă.
 5. Test de evaluare pentru paralelipipedul dreptunghic.
 6. Test de evaluare pentru cub.
 • Paralelism și perpendicularitate în spațiu

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close