Admitere mate-info ubb 2020

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020

Stimaţi candidaţi la Concursul de Admitere din sesiunea iulie 2020,

În contextul actual generat de măsurile impuse la nivel național pentru prevenirea şi răspândirea infecţiei cu SARS-CoV-2, ne vedem puşi în situaţia de a modifica criteriile de admitere din acest an. Având în vedere numărul mare de participanţi la pregătirile organizate de facultate pentru concursul de admitere, avem convingerea că efortul depus de dumneavoastră pentru pregătirea examenului de admitere, va fi fructificat la susţinerea examenului de bacalaureat, care vă va ajuta prin notele obţinute la bacalaureat să aveţi o şansă de reuşită mai mare la specializările dorite din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică.


În contextul măsurilor adoptate la nivel național și în conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății la ședința din 28 aprilie 2020, Concursul Mate-Info UBB planificat pentru data de 4 aprilie 2020 NU SE ORGANIZEAZA IN ACEST AN.


 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 19.05.2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 se modifică cu următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de admitere din 2020, dacă situația la nivel național nu va permite reluarea activităților față în față.

Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2020 (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică.

1. Perioada de admitere

Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2020 este disponibil aici.

2. Criterii de selecţie

Criteriul de selecţie: media de admitere.

Media de admitere se calculează după formula:

Media de admitere = 1/4 * Media generală Bacalaureat + 3/4 * Nota de la bacalaureat la disciplina de Matematică sau Informatică

NOTĂ:

 • nota de la bacalaureat de la disciplina Matematică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi de la orice profil la care s-a susținut această probă.
 • nota de la bacalaureat de la disciplina Informatică poate fi aleasă de candidaţii absolvenţi cu diplomă de bacalaureat de la profilul real, filiera teoretică, specializările Matematică – Informatică și Ştiinţe ale naturii.
 • Pentru candidații care nu au susținut la bacalaureat probă din disciplina Matematică sau Informatică, media de admitere se calculeaza înlocuind Nota de la bacalaureat la disciplina de Matematică sau Informatică  cu Media din liceu de la disciplina Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5  ani de liceu (pentru învățământul la seral). Dacă această medie nu este mai mare sau egală cu 5.00, candidatul nu este înscris în concurs.

Candidaţii cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale de Matematică, Informatică sau Astronomie şi Astrofizică, precum şi concursul Mate-Info UBB sunt declaraţi admişi cu media 10 (conform listei A din Anexa 2 – Facilităţi). De asemenea, Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele şcolare mai sus menţionate ce provin de la clase cu profilul Matematică-Informatică, unele avantaje la concursul de admitere, conform facilităţilor din Anexa 2 – Facilităţi.

*Note importante

 1. Opţiunea de a beneficia de facilităţi nu se mai poate activa/modifica după încheierea înscrierilor.
 2. Candidaţii care au obţinut distincţiile din categoriile A, B, C din Anexa 2 – Facilităţi pe timpul studiilor liceale beneficiază de aceste facilităţi la maximum trei concursuri de admitere consecutive după absolvirea liceului şi numai o singură dată la înscrierea la Facultatea de Matematică şi Informatică.
 3. Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă a învăţământului superior din România se supun aceloraşi criterii de selecţie ca şi ceilalţi candidaţi.

3. Criterii de departajare:

Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:

 1. Media generală de la bacalaureat.
 2. Nota de la disciplina Matematică (de la orice profil) sau disciplina Informatică de la bacalaureat (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică și Ştiinţe ale naturii), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus se va lua în calcul Media din liceu de la disciplina Matematică calculată pe durata celor 4 sau 5  ani de liceu (pentru învățământul la seral).
 3. Media de la disciplina Matematică din liceu calculată pe durata celor 4 sau 5 ani de liceu (pentru învățământul la seral). Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.

4. Procedura de clasificare

Sunt declaraţi admişi candidaţii ce au obținut media de admitere cel puțin 5,00 (cinci), situați în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort. Detaliile privind modul de atribuire/confirmare a locurilor sunt descrise in Anexa 1 a regulamentului de admitere.

5. Reglementări importante

 1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior prin depunerea mai multor dosare de ȋnscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studiu concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă opţiune ȋn lista sa de opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeniu. Un candidat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studiu pentru un singur program de studiu/specializare.
 2. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat – fiind înmatriculaţi la o universitate de stat – numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prelabil fără taxă. Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor admişi anterior pe un loc bugetat care au fost exmatriculaţi sau s-au retras de la studii, cu excepţia primului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă). Finanţarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.
 3. Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire a învăţământului de stat sau particular, au dreptul să se prezinte la admiterea în cadrul unei noi specializări. În această situaţie, candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răspundere, în fişa de înscriere, numărul de ani în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Perioadele în care a fost student se declară prin completarea Anexei 3.
 4. Pentru studiile universitare de licenţă organizate în într-o limbă străină, candidații trebuie să posede un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2. Dacă cadidatul optează pentru mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să aibă certificat de competenţă lingvistică pentru fiecare specializare din lista sa de opțiuni. De asemenea, candidaţii care au limba germană ca limba maternă sau au absolvit cel puţin 8 clase cu predare în limba germană (fapt ce trebuie dovedit prin certificatul de absolvire al ciclului gimnazial, foaia matricolă corespunzătoare ciclului gimnazial sau celui liceal sau acte echivalente) nu trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru germană.
 5. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat/atestatul/adeverința de bacalaureat precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. La înscrierea la concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 6. Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România) trebuie să facă dovada cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. Candidaţii din Republica Moldova precum şi alţi etnici români (cu diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu taxă. La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.).
 7. Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat din ţările respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de Cooperări Internaţionale din UBB.
 8. Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de Facultate, în conformitate OM. 6000/15.10.2012, modificată prin OM. 3359/2013, şi reglementările universităţii.

6. Procedura de atribuire a locurilor

Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Procedura de atribuire a locurilor se găseşte în Anexa 1 a regulamentului de admitere. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

7. Procedura de înscriere

Înscrierea candidaților se face online la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Ghid de preinscriere la UBB
Ghid Etapa II inscrierea la UBB
Documente scanate necesare pentru înscriere

8. Taxe

9. Comisia de Admitere are dreptul de a compatibiliza acest regulament cu Ordine ale Ministerului de resort emise până la data concursului de admitere.

Anexele 12 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

sursa : http://www.cs.ubbcluj.ro/admitere/nivel-licenta/admiterea-la-facultatea-de-matematica-si-informatica-nivel-licenta/

Leave a Reply